fbpx
Κανονισμός σπουδών
 
 
Αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Κ.Δ.Β.Μ. από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ με Αριθμό Αδείας: 22139674

1. Γενικά
2. Εγγραφές
3. Προγράμματα Σπουδών
4. Φοίτηση
5. Τρόπος εκπαίδευσης
6. Εκδηλώσεις
7. Συμπεριφορά
8. Προσωπική Υγιεινή & Ασφάλεια
9. Πιστοποιητικά Σπουδών
10. Οικονομικές Υποχρεώσεις
11. Μεταβολές Φοίτησης
12. Επιστροφές & Υποχρεώσεις Διδάκτρων για διακοπή σπουδών

1. ΓΕΝΙΚΑ
Η Σχολή Επαγγελμάτων Ομορφιάς Beauty Master, λειτουργεί ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Κ.Δ.Β.Μ. Με άδεια του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και Αριθμό Αδείας: 22139674. Επίσης είναι πιστοποιημένο Κέντρο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Εγγραφή στα τμήματα σπουδών της σχολής μας μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξαρτήτως εθνικότητος, φύλου, μορφωτικού επιπέδου, χώρα καταγωγής, θρησκείας, τόπο διαμονής, επαγγελματικής κατάστασης, μετανάστης, άνεργος, εργαζόμενος, φοιτητής, ή κάτοικος απομακρυσμένων & δυσπρόσιτων περιοχών κλπ.

Οι εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες παρέχονται δια ζώσης ή/και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης και οι απόφοιτοι παίρνουν τον ίδιο τίτλο σπουδών.

Οι εγγραφές στα τμήματα σπουδών πραγματοποιούνται καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η έναρξη των τμημάτων καθορίζεται από τη διεύθυνση και ανακοινώνεται στα κοινωνικά δίκτυα της σχολής ή στην επίσημη ιστοσελίδα της.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η σχολή παρέχει ολοκληρωμένα τμήματα σπουδών σε όλες τις ειδικότητες που αναγράφονται, καθώς ταχύρυθμα, εντατικά, μικρής διάρκειας φοίτησης, και επίσης σεμινάρια και προγράμματα μετεκπαίδευσης. Όλα τα τμήματα και οι ειδικότητες αναφέρονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.BeautyMaster.gr

4. ΦΟΙΤΗΣΗ
Σε όλα τα δια ζώσης τμήματα, η φυσική παρουσία είναι υποχρεωτική, ενώ στα e-learning τμήματα, ακολουθείται το αντίστοιχο πρόγραμμα όπως καθορίζεται σε ηλεκτρονικές παρουσίες και εργασίες. Η διάρκεια τους γνωστοποιείται και επιβεβαιώνεται και κατά την εγγραφή. Οι σπουδαστές πρέπει να φροντίζουν να είναι συνεπείς στις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση απουσίας να ενημερώνουν τη γραμματεία ή τον εκπαιδευτή τους.

Για τις απουσίες, η σχολή οφείλει να ενημερώνει το σπουδαστή ή τον κηδεμόνα του.

Σε περίπτωση που οι απουσίες ξεπεράσουν το 10% της διδακτικής ύλης σε οποιονδήποτε τρόπο εκπαίδευσης, η σχολή θα προειδοποιεί τον σπουδαστή περί μη ορθής παρακολούθησης. Δεν δύναται να παραταθεί η φοίτηση στο τμήμα που παρακολουθεί, λόγο ότι η εκπαίδευση των τμημάτων ολοκληρώνεται στον καθορισμένο χρόνο που προγραμματίστηκε εξ αρχής.

Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση που οι σπουδαστές δεν συμμορφωθούν με τους κανονισμούς της, να προβεί στην αλλαγή ημερών ή ωραρίου φοίτησης, τοποθετώντας τους σε αντίστοιχα άλλα τμήματα, καθώς επίσης στην προσωρινή ή οριστική διακοπή φοίτησης, ή ακόμα και την οικονομική επιβάρυνση του κόστους φοίτησης για τον χρόνο παράτασης.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Οι σπουδές χωρίζονται σε 3 βασικά μέρη:
1. Τα θεωρητικά μαθήματα για την απόκτηση των θεωρητικών γνώσεων
2. Τους τρόπους εξάσκησης για την απόκτηση στις πρακτικές δεξιοτήτων
3. Την πρακτική εφαρμογή πλέον και άσκηση όλων των παραπάνω γνώσεων όπου είναι και το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την απόλυτη κατανόηση, ώστε οι σπουδαστές μας να ολοκληρωθούν σαν επαγγελματίες.

Όλοι οι σπουδαστές ενημερώνονται για την πρόοδό τους από τους εκπαιδευτές τους και λαμβάνουν συμβουλές για τη βελτίωσή τους.

Επιπλέον τους δίνονται εργασίες που βοηθούν την πρόοδο τους.

Η αξιολόγηση από τον εκπαιδευτή, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την παρουσία, τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική εφαρμογή των διδασκομένων μαθημάτων. Αναλόγως το πρόγραμμα η εκπαίδευση μπορεί να είναι καθημερινή ή σε επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας, για το οποίο ο σπουδαστής ενημερώνεται κατά την εγγραφή του.

Για την ολοκλήρωση των σπουδών είναι απαραίτητο οι σπουδαστές να έχουν πραγματοποιήσει και τα 3 παραπάνω μέρη εκπαίδευσης.

Η γραμματεία της σχολής λειτουργεί καθημερινά από τις 9:00 έως τις 21:00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Επίσης τις αργίες και την περίοδο των διακοπών του Αυγούστου, η λειτουργία της γνωστοποιείται με ανακοίνωση.

6. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Οι σπουδαστές δύνανται να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που διοργανώνει η σχολή με στόχο την εμπειρία και την εξοικείωσή τους με το επάγγελμα που επέλεξαν. Στις εκδηλώσεις που συμμετέχουν οι σπουδαστές θα πρέπει να συμπεριφέρονται με ευγένεια, υπομονή και εμπιστευτικότητα. Η σχολή έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιεί φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό όπου θα υπάρχει η παρουσία των σπουδαστών της σε εκδηλώσεις. Παράλληλα επιτρέπει στους σπουδαστές της να δημοσιοποιούν υλικό από εκδηλώσεις που συμμετέχουν με τη σχολή. Αρκεί να σέβονται τις αρχές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

7. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Οι σπουδαστές οφείλουν να συμπεριφέρονται, με σεβασμό και αξιοπρέπεια, να γνωρίζουν τον κανονισμό σπουδών της σχολής και να τον ακολουθούν.

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός και τα βιβλία ή εγχειρίδια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ορθό τρόπο από τους σπουδαστές και να μην προκαλούνται φθορές.

Επίσης οφείλουν να συμμορφώνονται στις οδηγίες που τους δίδονται από τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτές και αφορούν την εκπαιδευτική τους πορεία και συμπεριφορά.

Η σχολή είναι ενάντια σε συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των σπουδαστών, παρενόχληση, εκφοβισμό λεκτικό ή σε ηλεκτρονικά μέσα, προσβολή των ηθών και των εθίμων και η διατηρεί κάθε δικαίωμα να προσφύγει σε τρόπους συμμόρφωσης όταν κριθεί απαραίτητο.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ο κάθε σπουδαστής πρέπει να έχει επίγνωση της ευθύνης του σχετικά με την προσωπική του υγιεινή και ασφάλεια.

Τα εργαλεία και υλικά που χρησιμοποιεί να προσέχει να είναι σε καλή κατάσταση, ασφαλή και να χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό που κατασκευάστηκαν. Οι σπουδαστές μπορούν να ζητήσουν επιπλέον πληροφορίες από την σχολή τους σε σχέση με τα παραπάνω.

9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οι Απόφοιτοι, αποκτούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους, ανάλογα με το τμήμα που τα παρακολουθήσουν, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας, πιστοποίηση ειδικότητας (Χωρίς εξετάσεις στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., χωρίς ένσημα και χωρίς προϋπηρεσία). Οι εξετάσεις απόκτησης τίτλου για τους σπουδαστές, πραγματοποιούνται στη Σχολή και πιστοποιούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 58, του ν. 4763/2020, που δημοσιεύθηκε στις 21.12.2020, (ΦΕΚ Α’ 254/21.12.2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Και μπορούν να ανοίξουν νόμιμα, τα δικά τους καταστήματα, σε όλες τις ειδικότητες μας.

Για τα τμήματα που η χρονική τους διάρκεια δεν εμπίπτει στις πιστοποιήσεις ειδικότητας, αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Παρακολούθησης

10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κατά την εγγραφή τους στο τμήμα παρακολούθησης, οι σπουδαστές σε συνεννόηση με τη γραμματεία συμφωνούν το συνολικό ποσό και τον τρόπο πληρωμής των διδάκτρων. Αυτή η συμφωνία πρέπει να ακολουθείται και από τις δυο πλευρές. Επίσης η σχολή διαθέτει εγκεκριμένο τερματικό αποδοχής πιστωτικών καρτών και τρόπους ηλεκτρονικής πληρωμής. Η εξόφληση των διδάκτρων, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και πριν την παραλαβή των τίτλων & πιστοποιητικών σπουδών. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκπαίδευση σε περίπτωση που οι πληρωμές δεν πραγματοποιηθούν στις συμφωνημένες ημερομηνίες.

11. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Για κάθε μεταβολή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών, αλλαγή ωραρίου, αλλαγή τμήματος ή περιοχής, ο σπουδαστής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη διεύθυνση της σχολής και σε συνεννόηση να συμφωνηθεί το νέο πρόγραμμα.

12. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σε περίπτωση απόφασης διακοπής των σπουδών από τον σπουδαστή, αυτός θα πρέπει να καταβάλλει αναλογικά με την διάρκεια που εκπαιδεύτηκε και το αντίστοιχο ποσό των διδάκτρων. Επίσης μπορούν να του επιστραφούν δίδακτρα αφού αφαιρεθεί τμηματικά το αντίστοιχο ποσόν για το χρόνο που εκπαιδεύτηκε και του επιστρέφεται το υπόλοιπο, αφαιρώντας ελάχιστη επιβάρυνση 100€ για την θέση που άσκοπα κράτησε.

Σε περίπτωση που πλήρωσε προκαταβολικά όλες τις δόσεις με πιστωτική κάρτα αυτές θα του επιστραφούν όπως θα εισπραχθούν δηλαδή θα του επιστρέφεται κάθε μήνα το ποσόν που θα πιστώνεται στο λογαριασμό της σχολής.

Δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση δίδακτρα που έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω του ενός (1) ημερολογιακού έτους από την εγγραφή. Για αυτό θα πρέπει να φροντίσει για την έγκαιρη είσπραξη τους.

Όλοι οι σπουδαστές που εγγράφονται στη σχολή μας οφείλουν να έχουν ενημερωθεί για τον κανονισμό λειτουργίας και να τον ακολουθούν.